MTEP tinklų integracija ateities gamybai

Projekto Nr.: VP1-3.1-šMM-05-K-02-023
Veiksmų programa: žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas: Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Priemonė: MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas
Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos socialinis fondas
Finansavimo suma: 1295527 Lt

Projekto koordinatorius: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija “Linpra”
Įgyvendinant šį projektą bus siekiama pagerinti įmonių ir mokslo institucijų MTTP tinklaveiką ir jos efektyvumą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse šiomis priemonėmis:

  • Išanalizuota specialistų rengimo, inovacijų paramos ir tarptautinės MTTP tinklaveikos dabartinė padėtis;
  • Apmokyti įmonių darbuotojai ir tyrėjai, tai pat parengtos metodinės priemonės (mechanikos inžinieriaus žinynas, rekomendacijos tarptautinių verslo sandorių gerinimui taikant ORGALIME tipines formas, tarptautinis MTTP projektų valdymo žinynas) naujų produktų kūrimo, verslumo skatinimo, inovacijų vadybos įmonėse, tarptautinių MTTP projektų rengimo bei vykdymo ir pan. srityse;
  • Įsteigtas Virtualus inžinerinės pramonės konkurencingumo centras.

 

PROTECH 2012 metų liepos mėnesį tapo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) partneriu vykdant projektą “MTEP tinklų integracija ateities gamybai”. Projekto tikslas – stiprinti LINPRA gebėjimus ir veiklos efektyvumą skatinant sektoriaus konkurencingumą globalios rinkos sąlygomis.

LINPRA, būdama 4 ES pramonės šakinių organizacijų nare, siekia padidinti šios narystės pridėtinę vertę įmonėms ir mokslo bei mokymo institucijoms, tiek padėdama joms tarptautinėje tinklaveikos erdvėje, tiek padėdama joms namuose atlikti reikalingus “namų darbus” esminėse konkurencingumo užtikrinimo srityse: naujų produktų kūrimo, gamybinio verslo technologinio bei vadybinio modernizavimo, inovacijų valdymo ir pan. Numatytos priemonės, leisiančios įmonėms ir tyrimų organizacijoms efektyviau integruotis į ES MTTP tinklaveiką, o panaudojant užsienio ekspertų patirtį ir derinant veiksmus su užsienio partneriais, padidės finansavimo iš tarptautinių mokslo programų gavimo tikimybė, o gauta patirtis ir sustiprinta inovacijų paramos sistema leis spartinti šalies inžinerinės pramonės plėtrą, konkurencingumo augimą ir darbo vietų kokybę.

PROTECH – vienas iš Saulėtekio slėnio programos vykdytojų, atsakingas už mokslo ir verslo bendradarbiavimo infrastruktūros slėnio teritorijoje Vismaliukų inovacinėje zonoje sukūrimą, pasirinktas dėl sėkmingo bendradarbiavimo su Lietuvos pramone diegiant perspektyvias technologijas ir todėl, kad jo tikslai įgyvendinant Saulėtekio Slėnio programą atitinka LINPRA siekius dirbant su asociacijos įmonėmis. PROTECH atliks gamybos technologinių procesų eksperto funkciją identifikuodamas konkrečioms Lietuvos įmonėms tinkamas diegti technologijas pagal ES bei pasaulines gamybos vystymosi tendencijas. Taip bus siekiama sukurti patrauklias sąlygas įmonių atėjimui į Vismaliukų zoną kaip priemonę jų ilgalaikio konkurencingumo užtikrinimui.

Menu