InoPV – Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004

Priemonė: 01.2.1-LVPA-K-833 Inoklaster LT

Projekto finansavimas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto vykdytojas: Fotoelektros technologijų klasteris, VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m.

Pagrindinis projekto tikslas: didinti FTK narių bei visos Lietuvos fotoelektros technologijų srities kuriamą pridėtinę vertę bei įmonių konkurencingumą integruojant šį aukštųjų technologijų verslą į pasaulinę fotoelektros pridėtinės vertės kūrimo grandinę ir skatinant glaudų bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityje

Aprašymas: ES fotoelektros (FE) pramonė yra įvardinta kaip viena perspektyviausių siekiant ES energetikos sektoriaus tikslų, įgalinanti užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro kainų šuolių, sustabdyti klimato kaitą bei padidinti ES energetikos sektoriaus konkurencingumą. Šių dienų FE pramonė pasižymi technologine pažanga, išaugusiomis gamybos apimtimis, padidėjusiu skaičiumi naujų rinkos dalyvių bei stipriu konkurenciniu spaudimu. Ši pramonės charakteristika radikaliai keičia nusistovėjusias visų jos dalyvių veiklos sąlygas ir verčia ieškoti naujų veiklos modelių. Vienas iš jų – aktyvi klasterio veikla inovacijų kūrimo ir įvedimo į gamybą srityje. Klasterizacija yra visuotinai pripažinta pramonės konkurencingumo didinimo priemonė, suformuojanti palankias sąlygas įmonių produktyvumo augimui, jų inovatyvumo skatinimui bei aukštos pridėtinės vertės kūrimui, todėl projekte bus siekiama išnaudoti šias galimybes užtikrinant FTK ilgalaikį konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Projekto vykdymo metu sukurta inovacijų skatinimo sistema apims ne tik bendrą įmonių darbą kuriant inovatyvius produktus, bet taip pat apims ir mokymo procesą taip formuojant naują inovatorių kartą FTK sektoriui.

image description

Latest news