Preparation of the Vismaliukai Investment Innovation Zone (VIZI) Infrastructure for the Territory Development. Phase 2

Project code: VP2-1.4-moe-04-V-03-001
Project applicant – Northtown Technology Park.

Project partners:
• UAB Start Vilnius;
• Photovoltaic Technology and Business Association;
• Applied Research Institute for the Prospective Technologies

Project goal is to strengthen the Lithuanian innovation system in order to attract foreign investors and increase the competitiveness of country’s high-tech companies by creating VIZI infrastructure and communications. The main objective is to create a basis for the development of VIZI area in which the project applicant and partners will ensure a public-private partnership with the surrounding universities and Sunrise Valley. This, in turn, will allow companies’ investment in industrial research, technology, production, product testing, buildings and human resources training for business and industry. The vision of the project concept is based on” VIZI Smart Urban Development”.

VISMALIUKŲ INVESTICINĖS INOVACIJŲ ZONOS (VIZI) INFRASTRUKTŪROS PARENGIMAS TERITORIJOS SUKŪRIMUI IR PLĖTRAI II ETAPAS

Pagal VP2-1.4-ūM-04-V INOGEB LT-2 priemonę, kurios uždavinys – “pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje”.

Projekto pareiškėjas – Všį šiaurės miestelio technologijų parkas.

Projekto partneriai:

  • UAB “Start Vilnius”;
  • Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija;
  • Všį Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant VIZI infrastruktūrą ir komunikacijas. Buvo sukurti pagrindai VIZI zonos plėtrai, kurioje pareiškėjas kartu su partneriais užtikrino viešą-privačią partnerystę su šalia esančiais universitetai bei Saulėtekio slėniu, kas leido sudaryti sąlygas AVAT vystančioms įmonės investuoti į pramoninius tyrimus, technologijas, gamybą, gaminių testavimą, pastatus, žmogiškųjų išteklių ruošimą verslui ir pramonei. Projekto koncepcijos vizija – “VIZI sumanaus miesto plėtra”.

Projekto vykdymas:

Všį šiaurės miestelio technologijų parkas atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, biudžeto lėšų paskirstymą, susirinkimų organizavimą ir kita.

UAB “Start Vilnius”, kaip žemės sklypo valdytoja, ir įmonė, turinti didelę patirtį vykdant buvusių karinių teritorijų konversiją į komercinės, gyvenamosios ir verslo paskirties teritorijas, įrengiant jose inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, vykdė visus viešuosius pirkimus ir užtikrino projekto įgyvendinimą bei tęstinumą.

Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija vykdė investuotojų paiešką ir pritraukimą, naujų darbo vietų kūrimą fotoelektros technologijų pramonėje, sudaryti sistemines prielaidas šio AT verslo sektoriaus konkurencingumui.

Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas padėjo mokslininkams komercializuoti mokslinę produkciją, kelti jų mokslinę kompetenciją bei verslumą VIZI teritorijoje.

Projekto tęstinumas:

Buvo užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. VIZI teritorija planuojamuose etapuose vystė toliau įgyvendinant “Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai II etapas” projekte numatytus tikslus ir įtraukiant “VIZI Sumanaus miesto modelį“ (VIZI vystymas) trimis veiklos kryptimis:

  1. teritorijos urbanizavimas;
  2. investicijų pritraukimas;
  3. inovacinių paslaugų kūrimas.

Projekto tęstinumui užtikrinti buvo pasitelkiamos privačių investuotojų lėšos, kiti finansavimo šaltiniai (ES parama). Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą buvo atsakinga įmonės vadovybė ir atitinkamų sričių specialistai.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai (2013 m. birželio 10 d. – 2015 m. birželio 9 d.).

Menu