„Fotoelektros technologijų klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūra (PVPLIUS)“

Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Inoklaster LT+

Skirtas finansavimas: 17 023 341,00 Lt

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010-11-18

Projekto aprašymas: Siekiant didinti Lietuvos fotoelektros pramonės tarptautinį konkurencingumą ir fotoelektros technologijų kuriamą pridėtinę vertę, 2008 m. buvo įkurtas Fotoelektros technologijų klasteris (FTK), kuriantis palankias sąlygas fotoelektros srityje veikiančių įmonių sinergijai ir glaudžiam bendradarbiavimui su mokslo visuomene. Sėkmingai FTK veiklai būtina atviros prieigos MTTP infrastruktūra, sukurianti palankią aplinką glaudžiai verslo ir mokslo sąveikai. Dabartinė mokslinė infrastruktūra, priklausanti atskiriems institutams ir universitetams, yra geografiškai ir tematiškai išsklaidyta, todėl mokslininkai beveik nebendrauja tarpusavyje, nesutelkia intelektinių ir infrastruktūrinių išteklių bendrų problemų sprendimui. FTK sukurta infrastruktūra leis vykdyti aukštos kokybės MTTP veiklas, orientuotas išskirtinai į FE sritį, o bendrų problemų sprendimui ir FE pramonės konkurencingumo didinimui suburs ne tik mokslo bet ir verslo visuomenę.

Photovoltaic Technology Cluster’s Open Access R&D Infrastructure (PVPLIUS)

ERDF Project No: VP2-1.4-ŪM-02-K-01-001

The Photovoltaic Technology Cluster was founded in 2008 aiming to increase the international competitiveness of Lithuanian photovoltaic industry and the added value of photovoltaic technologies. The cluster creates favorable conditions for synergy of companies operating in PV sector and for close cooperation with the scientific community. For the successful operation of cluster is necessary the open access R&D infrastructure that creates a favorable environment for close interaction between business and science. Current scientific infrastructure owned by individual institutes and universities are geographically and thematically scattered, so most scientists do not communicate with each other, and also do not integrate intellectual and infrastructural resources for solving of common problems. The cluster’s infrastructure developed under this project will enable high-quality R&D activities geared exclusively to the PV field, and will bring together research and business community to find solutions to common problems and increase the competitiveness of PV industry in Lithuania.

Menu