OPENPLAST – Plastics and new materials cluster development

ERDF Project No.: VP2-1.3-ŪM-01-K-01-032

Chemicals and plastics is one of the largest sectors in Lithuania. Production of basic chemicals and plastics accounts more than 81% of chemical industry turnover. The sector employs more than 5,400 employees. Investments into sector reach 159 million Euros ant it’s about 20% of the total foreign investment in the Lithuanian manufacturing sector. More than half of the sector production is exported. However, the sector’s development is directly dependent on fossil fuels, which means that business competitiveness is decreasing due to rising oil prices. Using biopolymers, recycled plastics or nanomaterials in order to increase the functionality of their products, companies can reduce material costs and increase its value.

Manufacturers of different plastics and new materials banded together into a cluster and launched this project to enhance the competitiveness of Lithuanian plastics, by exploiting plastics and new materials company synergies and strengthening cooperation with science. Successful implementation of the OPENPLAST project will generate long-term partnership between the cluster private entities and academic and research institutions, which will encourage RTD activities, and strengthen internal and external cooperation. This significantly accelerate the development of both the cluster and the sector and will encourage its active work, while creating conditions for increase of Lithuania plastics industry international competitiveness.

Plastikų ir naujų medžiagų klasterio plėtra” (OPENPLAST)

Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-01-032
Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė: Inoklaster LT
Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos regioninės plėtros fondas
Finansavimo suma: 176 202 Lt

Projekto aprašymas: Cheminės medžiagos ir plastikai yra vienas didžiausių sektorių Lietuvoje. Pagrindinių chemikalų ir pirminių plastiko produktų gamyba sudaro daugiau nei 81 proc. cheminės pramonės apyvartos. Sektoriuje dirba daugiau nei 5 400 darbuotojų. Į jį investuota 159 mln. eurų – apie 20 proc. į Lietuvos gamybos sektorių pritraukiamų užsienio investicijų. Daugiau nei pusė sektoriaus produkcijos eksportuojama. Tačiau sektoriaus plėtra yra tiesiogiai priklausoma nuo iškastinio kuro, kuris kylant naftos kainoms mažina įmonių konkurencingumą. Siekiant sumažinti žaliavos kainas ir/ar padidinti jos vertę įmonės turi šias galimybes: naudoti biopolimerus, perdirbtą plastiką arba nanomedžiagas produktų funkcionalumui padidinti. Tam tikslui skirtingo plastiko ir naujų medžiagų gamintojai susibūrė į klasterį, kuris šiuo projektu siekia didinti Lietuvos plastikų sektoriaus konkurencingumą, išnaudojant plastikų ir naujų medžiagų įmonių sinergiją ir stiprinant bendradarbiavimą su mokslu. Sėkmingai įgyvendintas OPENPLAST projektas sukurs ilgalaikę partnerystę tarp klasterio privačių juridinių asmenų bei mokslo ir studijų institucijų, kuri paskatins MTTP veiklų vykdymą, bei sustiprins vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius. Tai ženkliai paspartins tiek klasterio, tiek paties sektoriaus plėtrą ir paskatins jo aktyvią veiklą, kartu sukurdamas prielaidas Lietuvos plastikų pramonės tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Menu