Produkto “Išmanios fotoelektros galios optimizavimo platformos (AIDABEL)” MTEP
rezultatų komercinimas

Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0021
Pavadinimas: „Produkto “Išmanios fotoelektros galios optimizavimo platformos (AIDABEL)” MTEP rezultatų komercinimas“.
Projekto įgyvendinamo pradžia 2020 m. rugpjūčio 3 d., pabaiga 2022 m. kovo 31 d.
Projekto dalyviai: pareiškėjas – VŠĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”, partneris – UAB “Rediga”.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mokslo darbuotojus ir kitus tyrėjus, dirbančius mokslo ir studijų institucijoje, komercinti MTEP rezultatą įkuriant atžalinę įmonę.

Institutas siekia sukurti palankią aplinką mokslinių žinių perkėlimui į pramonines technologijas ir inovatyvius produktus, maksimaliai sutrumpinant kelią nuo fundamentalių mokslo žinių generavimo iki žinioms imlaus produkto įvedimo į rinką. Šiuo metu institutas vykdo fotoelektros technologijų, fotoelektros gamybos, energijos taupymo technologijų, įvairių fotoelektros komponentų ir jutiklių technologijų kūrimą bei produktų plėtrą pramonės, atsinaujinančios energijos, pastatų, aplinkos ir sveikatos priežiūros sektoriuose. Auganti į pastatus integruotų fotoelektrinių modulių (angl. Building Integrated Photovoltaics – toliau BIPV) rinka, skatina tobulinti ne tik saulės modulių gamybos sprendimus, bet ir siūlyti inovatyvius sprendimus kituose vertės kūrimo segmentuose, tokiuose kaip galios elektronika. Šiuo metu tai antra pagal plėtrą kryptis saulės atsinaujinančios energetikos srityje. Vis auganti išskirtinių, konkrečią architektūrinę idėją subtiliai išpildančių, fotoelektrinių modulių paklausa, formuoja poreikį rinkoje turėti efektyvią galios elektroniką, gebančią prisitaikyti prie itin skirtingų modulių elektrinių parametrų. Šiuo metu rinkoje egzistuojantys sprendimai geba efektyviai kaupti standartinių BIPV modulių energiją, tuo tarpu netipinių modulių atveju prarandama didelė dalis modulio naudingumo. Šio projekto siekiamybė – išplėtoti kuriamą išmaniąją fotoelektros galios optimizavimo platformą (AIDABEL), apjungiančią įgyvendintus mokslo įstaigos prietaisų prototipus: a) MLPE (angl. module level power electronics) produktą, taip vadinamąjį išmaniąją galios elektroniką (angl. smart-box) ir b) energijos valdymo ir optimizavimo sistemą.

Commercialization of R&D results of the product “Intelligent Photovoltaic Power Optimization Platforms (AIDABEL)”

Project no. 01.2.2-MITA-K-702-06-0021
Title: “Commercialization of R&D results of the product“ Intelligent Photovoltaic Power Optimization Platform (AIDABEL) ”.
Start of the project in 2020. August 3, end of 2022 March 31
Project participants: applicant – Public Institution “The Applied Research Institute for Prospective Technologies”, partner – UAB “Rediga”.

The project is funded by the European Union Structural Funds Programme 01.2.2-MITA-K-702 “Promotion of Commercialization and Internationalization of R&D Results”.

The main goal of the project is to encourage researchers and other researchers working in a research and study institution to commercialize the result of R&D by establishing a branch company.

The Institute aims to create a favorable environment for the transfer of scientific knowledge to industrial technologies and innovative products, minimizing the path from the generation of fundamental scientific knowledge to the market introduction of a knowledge-intensive product. The institute is currently developing photovoltaic technologies, photovoltaic generation, energy-saving technologies, various photovoltaic components and sensor technologies, and product development in the industrial, renewable energy, building, environmental and healthcare sectors. The growing market for Building Integrated Photovoltaics (BIPV) is driving not only the development of solar module manufacturing solutions but also the offering of innovative solutions in other value-creating segments, such as power electronics. It is currently the second development direction in the field of solar renewable energy. The growing demand for exclusive photovoltaic modules, which subtly fulfill a specific architectural idea, is shaping the need for efficient power electronics on the market, capable of adapting to the very different electrical parameters of the modules. The solutions currently available on the market are able to efficiently store the energy of standard BIPV modules, while in the case of atypical modules, a large part of the module’s usefulness is lost. The aim of this project is to develop the intelligent photoelectric power optimization platform (AIDABEL), which combines the implemented prototypes of research institutions: a) MLPE (module level power electronics) product, the so-called smart-box, and b) energy management and optimization system.

Menu